کانون های امید زندگی :

-    اطلاع رسانی در خصوص حقوقو کودکان در سطح محله

-    شناسائی پتانسیل ها و ظرفیت های محلی در راستای ایجاد محله ایمن و شاد ویژه کودکان

-    شناسائی و جذب کودکان آسیب دیده و یادر معرض آسیب اجتماعی در سطح محله
-   
بهره برداری از پتانسیل های محلی جهت ارائه خدمات به کودکان